POLITYKA PRYWATNOŚCI…

… czyli wyjaśniamy, co robimy z Twoimi danymi osobowymi bez względu na cel Twojej wizyty – bez względu na to, czy jesteś dopiero zainteresowany udziałem w jednym z procesów rekrutacyjnych, już jesteś w nie zaangażowany, czy też po prostu odwiedzasz naszą stronę. Opiszemy w jaki sposób dane są gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane, oraz w jaki sposób wywiązujemy się ze zobowiązań prawnych wobec Ciebie.

Twoja prywatność jest dla Nas bardzo ważna i chronimy Twoje prawa do poufności danych.

Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych wszystkich użytkowników strony internetowej (pliki cookies), ze szczególnym uwzględnieniem Kandydatów, oraz innych osób, do których kontaktu jesteśmy upoważnieni, w tym osób wskazanych jako kontakt bezpieczeństwa w sytuacji nagłych wypadków.

Polityka może być okresowo zmieniana w celu dostosowania jej do aktualnie obowiązującej legislacji lub zapewnienia odpowiedniej ochrony Twoich danych.

Działamy zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, RODO).

JAKIE DANE GROMADZIMY?

Każdy z odwiedzających stronę internetową musi zaakceptować Politykę Cookies związaną z przetwarzaniem części danych, które są rejestrowane podczas Twojej wizyty. Szerzej ten temat opisany jest niżej, natomiast poniżej prezentujemy konkretne informacje w odniesieniu do każdego z kategorii potencjalnych interesariuszy.

KANDYDACI:

Chcąc jak najlepiej wywiązać się z naszych zobowiązań wobec Ciebie i pomóc Ci z osiągnięciu swoich celów zawodowych, musimy przetwarzać część Twoich danych osobowe. Prosimy o dostarczanie wyłącznie tych danych, które są związane z Twoimi kompetencjami, bez umieszczania jakichkolwiek danych wykraczających poza Art. 221 Kodeksu Pracy [KP], w szczególności informacji o orientacji seksualnej, poglądach politycznych, stanie zdrowia i innych wrażliwych kwestii jeśli nie są istotne z punktu widzenia konkretnego procesu rekrutacji.

Zakres danych osobowych, które będą przetwarzane obejmuje wszelkie dane niezbędne do właściwego określenia kompetencji zawodowych, oraz spełnienia określonych wymagań postawionych kandydatom, przede wszystkim:

– imię (imiona) i nazwisko,

– imiona rodziców,

– datę urodzenia,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

– wykształcenie,

– przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Dodatkowo w oparciu o konkretną Zgodę Kandydata, zgodnie z zasadą dobrowolności możemy procesować część z poniższych danych:

– fotografia (o ile dobrowolnie zostanie umieszczona w CV),

– stan cywilny (jeśli dotyczy)

– kontakty w nagłych wypadkach i dane osób pozostających na utrzymaniu (jeśli dotyczy),

– dane kontaktu referencyjnego,

– status imigracyjny (gdy wymagane jest pozwolenie na pracę),

– narodowość / obywatelstwo / miejsce urodzenia,

– kopia prawa jazdy i/lub paszportu / dowodu tożsamości,

– numer ubezpieczenia społecznego (lub jego odpowiednik w danym kraju) i inne informacje podatkowe,

– informacje o różnorodności, takie jak: pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie lub inne podobne wierzenia, stan zdrowia psychicznego lub fizycznego, w tym informacje dotyczące niepełnosprawności,

– informacje o karalności, jeżeli jest to wymagane na stanowisku, na które chcesz aplikować;

– szczegóły dotyczące aktualnego wynagrodzenia, świadczeń emerytalnych, rentowych
i pracowniczych,

– informacje o Twoich zainteresowaniach i potrzebach dotyczących przyszłego zatrudnienia, gromadzone bezpośrednio i pośrednio, na przykład na podstawie przeglądanych ofert pracy lub artykułów czytanych na naszej stronie internetowej,

– dodatkowe informacje, które zdecydujesz się nam podać,

– dodatkowe informacje, które Twoje kontakty referencyjne zdecydują się nam podać,

– dodatkowe informacje, które nasi Klienci mogą nam przekazać na Twój temat lub które uzyskamy ze źródeł zewnętrznych, jak na przykład strony z ofertami pracy,

– adres IP,

– daty, godziny i częstotliwość, z jaką korzystasz z naszego serwisu.

Dodatkowo gromadzimy część Twoich danych w związku z Polityką Cookies (opisaną niżej).

KLIENCI:

Jeśli jesteś Klientem KUBO, możemy gromadzić część Twoich danych osobowych lub innych osób reprezentujących Twoją firmę, w toku świadczenia dla Ciebie usług znalezienia / rekrutacji Kandydatów spełniających konkretne kryteria lub outsourcingu specjalistów do realizacji konkretnego Projektu. Zakres danych osobowych obejmuje w szczególności:

– imię i nazwisko,

– stanowisko / funkcję / rolę w zespole

– adres e-mail

– inne informacje, które otrzymaliśmy od Ciebie lub innej osoby z Twojej firmy

DOSTAWCY:

Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne do zapewnienie właściwej współpracy pomiędzy Nami, w szczególności:

– dane kontaktowe do osób reprezentujących Twoją firmę – imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu,

– dane finansowe (np. numer rachunku bankowego) w celu dokonywania płatności za świadczone usługi

ODWIEDZAJĄCY STRONĘ

Nasz serwer gromadzi podstawowe informacje związane z tym jak korzystasz z naszej strony, jak często ją odwiedzasz, jaki masz numer IP, jakiej używasz przeglądarki, z jakiego miejsca wchodzisz na naszą stronę, z jakiego języka korzystasz, oraz w jakich godzinach. Możesz korzystać z naszej strony tylko jeśli zaakceptujesz politykę Cookies (szerzej opisaną poniżej).

W JAKI SPOSÓB JE GROMADZIMY?

KANDYDACI:

– bezpośrednio od Ciebie jako Kandydata – musimy znać określone informacje o Tobie, żeby móc jak najlepiej dostosować propozycję do Twoich umiejętności i ambicji, a z drugiej strony zaoszczędzić Twój czas; Możesz to zrobić:

  • Pozostawiając papierową wersję CV w biurze KUBO lub bezpośrednio jednemu z naszych specjalistów, którzy są upoważnieni do administrowania tą kategorią danych osobowych
  • Przesyłając CV za pośrednictwem skrzynki e-mail na główny adres pocztowy lub bezpośrednio do konkretnego specjalisty
  • Aplikując za pośrednictwem formularza na stronie KUBO – konkretnej oferty lub przez ogólny formularz

– z innych źródeł, np. rekomendacji lub za pośrednictwem mediów internetowych – w zależności od okoliczności możemy dostać Twoje dane od Twoich kontaktów referencyjnych, naszych Klientów, za pośrednictwem takich portali jak LinkedIn, GoldenLine, lub z portali ogłoszeniowych; jeśli lubisz naszą stronę na Facebooku to również otrzymamy Twoje dane osobowe z tych stron;

– automatycznie w ramach Twoich odwiedzin na Naszej stronie (więcej informacji w ostatniej części „Pliki Cookies”.

KONTAKTY W NAGŁYCH WYPADKACH

Możemy gromadzić Twoje dane jeśli zostałeś wskazany jako kontakt w nagłych wypadkach przez naszego Kandydata, Pracownika lub Współpracownika. Będą one wykorzystywane tylko w tym celu.

W JAKI SPOSÓB JE WYKORZYSTUJEMY?

KANDYDACI:

Podstawowym celem wykorzystywania Twoich danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko pracy w KUBO lub pomoc w znalezieniu dla Ciebie odpowiedniej propozycji i w konsekwencji doprowadzenie zatrudnienia u jednego z Naszych Klientów – im więcej informacji związanych z Twoimi kompetencjami i ambicjami, tym lepiej będziemy mogli spełnić Twoje oczekiwania. W pozostałych przypadkach Twoje dane mogą być wykorzystane m.in. do celów kontaktu przy okazji przyszłych rekrutacji lub zabezpieczenia roszczeń obu stron.

Dane wykorzystywane są między innymi w sposób:

– gromadzenie danych osobowych (np. przez portal ogłoszeń o pracę, LinkedIn, stronę internetową),

– przechowywanie i aktualizowanie Twoich danych w naszej bazie w kontekście przyszłego kontaktu przy innych rekrutacjach

– oceny posiadanych informacji pod kątem propozycji lub projektu, które najlepiej licują z Twoimi kompetencjami i oczekiwaniami

– przesyłania Twoich informacji Klientom w celu aplikowania na konkretne stanowisko pracy,

KONTAKTY REFERENCYJNE / W NAGŁYCH WYPADKACH

Dane osobowe kontaktów referencyjnych są wykorzystywane w celu wsparcia naszych Kandydatów w drodze do zatrudnienia, mogą być też wykorzystywane w ramach realizacji jednego z działań rekrutacyjnych, które potencjalnie mogłyby ich zainteresować. W przypadku kontaktów w nagłych przypadkach – będą one wykorzystywane jedynie w sytuacji zaistnienia wypadku / nagłego zdarzenia związanego z naszym Kandydatem, Pracownikiem lub Współpracownikiem.

KOMU JE UDOSTĘPNIAMY?

KANDYDACI:

Możemy je udostępniać między innymi naszym Klientom w celu umożliwienia Ci udziału w procesie rekrutacyjnym lub realizacji konkretnego projektu. Wewnątrz KUBO dostęp do danych będą miały tylko upoważnione do tego osoby z zachowaniem stosownych zabezpieczeń. Inne kategorie odbiorców mogą dotyczyć również:

– organów skarbowych, sądowych i innych, jeśli prawo lub inne regulacje zobowiązują nas do udostępnienia tych danych,

– zewnętrznych dostawców, np. usług medycznych [Enelmed, Medicover], ubezpieczenia na życie [TU AXA], oraz abonamentu sportowego [FitSport Polska – karta Multisport], jak również firm księgowych, prawników, konsultantów IT, etc.

– jeśli KUBO połączy się kiedykolwiek w inną spółkę w przyszłości lub zostanie przejęta, wówczas możemy Twoje dane osobowe udostępnić również aktualnym właścicielom spółki,

W JAKI SPOSÓB JE CHRONIMY?

Podejmujemy wszelkie odpowiednie kroki w celu ochrony posiadanych danych osobowych, w szczególności przed nieupoważnionym dostępem, nadużyciami lub utratą danych. Wdrożyliśmy stosowne środki techniczne i organizacyjne, które mają przeciwdziałać potencjalnemu naruszeniu bezpieczeństwa danych.

W przypadku podejrzenia naruszenia Twoich praw prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: abi@kubo.net.pl.

JAK DŁUGO JE PRZECHOWUJEMY?

Jeśli jesteś Kandydatem – Twoje dane osobowe zostaną usunięte po okresie 3 lat od rozpoczęcia ich procesowania lub udzielenia stosownej zgody na ich przetwarzanie. Za Twoją zgodą możemy przechowywać Twoje dane przez dłuższy okres.

Jeśli jesteś naszym współpracownikiem – Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres do 5 lat po ustaniu współpracy, dla celów związanych ze zrealizowanymi Projektami, oraz w celu zabezpieczenia potencjalnych roszczeń obu Stron.

Jeśli jesteś naszym pracownikiem – Twoje dane będą przechowywane przez okres jaki wymaga tego prawo, oraz stosowne rozporządzenia dot. sposobu przechowywania i archiwizacji teczek osobowych.

TWOJE PRAWA

Zgodnie z nowymi regulacjami wprowadzonymi przez ustawę RODO doprecyzowany został katalog praw, które Tobie przysługują w związku z faktem procesowania Twoich danych osobowych. Prawa te nie mogą wykluczać się w stosunku do innych uregulowań prawnych i obowiązku przechowywania Twoich danych osobowych przez określony czas, m.in. w celu zabezpieczenia Twojego interesu prawnego. Katalog praw:

– prawo dostępu do danych – skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji czy Twoje dane są przez Nas przetwarzane i w jakim zakresie

– prawo do sprostowania danych

– prawo do bycia zapomnianym i prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych usuniemy wszystkie bądź część Twoich danych, na Twój wniosek i bez zbędnej zwłoki.

– prawo do przeniesienia danych – na Twój wniosek przekażemy komplet zgromadzonych danych osobowych na Twój temat, w formie, która umożliwi Ci ich odczytanie. Dane będą mogły zostać przez Ciebie przekazane innemu administratorowi jeśli taki będzie Twój cel.

– prawo do sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu –jest to jedno z Twoich praw, aczkolwiek dane osobowe, które przetwarzamy nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu).

– prawo do złożenia skargi w organie nadzoru – masz również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw skontaktuj się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji – abi@kubo.net.pl. Zwracamy uwagę, że możemy przechowywać Twoją korespondencję w celu rozwiązania Twojego zgłoszenia lub problem.

KTO ODPOWIADA ZA PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ KUBO?

Za przetwarzanie danych w KUBO odpowiada Administrator Bezpieczeństwa Informacji, z którym możesz skontaktować się pod adresem: abi@kubo.net.pl

PLIKI COOKIES

Co to są pliki cookies?

Cookies, zwane również ciasteczkami (z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko) to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Jakie funkcje spełniają cookies?

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może bez problemu poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP).

Jak wykorzystujemy informacje z cookies?

Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwisów i stron WWW, obsługi logowania, niektórych formularzy kontaktowych. Udostępniający używa plików cookies. Używa ich również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. To pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej i pozwala ulepszać jej strukturę i zawartość. Oprócz tego, Udostępniający może zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony WWW. Pomaga to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem tym może być między innymi Google.

Użytkownik może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Niestety, w konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, niedostępności niektórych usług.